תקנון הספרטניון

התקנון

https://www.inado.org.il/
 1. הספרטניון מושתת על עקרון המשחק ההוגן, היושרה והדיוק; כל רץ מתחייב להתנהל לפי עקרונות אלו.
 2. הספרטניון פועל תחת כללי ה- WORLD ATHLETICS (להלן "WA"), INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ULTRARUNNERS (להלן "IAU") וכפוף להוראות איגוד האתלטיקה הישראלית ISRAELI ATHLETICS ASSOCIATION (להלן "iaa") ומבוקר על ידי הסוכנות הלאומית למניעת סמים בספורט (להלן "INADO")
  חלק מכללים אלו קובעים ש:
  א. השימוש באוזניות, MP3 וטלפון סלולרי וכיוצ"ב – אסור.
  ב. סיוע מחוץ למתחם הספרטניון (מתחם – חלקת  הדשא המגודרת, בה נמצאים אוהלי הספרטניון) – אסור.
       לרצי ה-100 ק"מ: הסיוע המותר הוא כאשר התומך נמצא מאחורי שולחן ההזנה בלבד. לרצי ה-100 ק"מ אסור להכנס למתחם       מלבד כדי לקבל סיוע מגורם רישמי של הספרטניון.
  ג. ריצה עם מי שאינו מאותו המקצה – אסורה. רצים ממגדר שונה רצים במקצה שונה. כך למשל, לרץ 100 מייל אסור לרוץ אם רצה  100 מייל. מותר לשתי רצות 100 מייל לרוץ יחד.
 3. כל רץ ישא בכל משך הספרטניון מספר-חזה מקדימה ומספר-חזה מאחור, באופן גלוי. כדי שלא להשחית את זמנו של רץ עקב החלפה או הוספת בגד עליון, יסופקו 2 זוגות של מספרים לכל רץ.
 4. כל רץ יישא 2 שבבים אלקטרוניים בכל משך הספרטניון. צורת נשיאת השבבים ימסרו בערכת המשתתף.
 5. כל רץ המסיים את המרוץ, ימסור את השבבים באוהל הבקרה לנציג רשמי של הספרטניון.
 6. רץ שיבקש לעזוב את הספרטניון, לפני שסיים את המקצה שלו, ימסור את מספרי החזה והשבבים באוהל הבקרה לנציג רשמי של הספרטניון.
 7. רץ רשאי לצאת מתוואי המסלול רק במקום המסומן והמיועד לכך. כך גם רשאי הרץ לשוב לתוואי המסלול ולרוץ רק מאותו המקום שיסומן באופן ברור. לגבי מקום זה ימסרו בתדריך לרצים.
 8. רץ שאינו ממקצה 100 הק"מ, רשאי לקבל סיוע רק בתחום שמשער הסיום ועד לבולרד בתחילת גשר הבטון ובתנאי שהסיוע לא יפריע לרץ אחר, או בתוך מתחם הספרטניון.
 9. רץ ממקצה 100 הק"מ רשאי לקבל סיוע רק כשהוא עומד מול העמדה שלו ממלווה שעומד בצדו השני של השולחן, התאם להוראות ה WORLDS ATHLETICS.
 10. רץ לא יקצר ולא ינסה לקצר את מסלול הריצה, ולא יבצע כל מעשה שיש בו כדי להטות את תוצאת הריצה שלו. רץ שיעשה זאת – ייפסל, ולמנהל המרוץ יהיו הסמכות והזכות להחליט אף לפסול אותו מלהשתתף בספרטניון לצמיתות, בהתאם לחומרת המעשה ולשיקול דעתו המוחלט של מנהל הספרטניון.
  מובהר שלאורך מסלול הספרטניון יותקנו מצלמות לתיעוד המרוץ ולשידורו ככל שהדבר יתאפשר. כל משתתף מסכים בהשתתפותו לצילומו ולשימוש בצילומים מהמרוץ לרבות סרטוני וידאו וסטילס הן לצורך שימוש בהם לצורכי שיפוט והן לצורכי פרסום הספרטניון בכל מדיה, ולצרכים אחרים כפי שמפורט בתקנון.
 11. כל רץ נותן בזאת את הסכמתו להנהלת הספרטניון להשתמש בנתונים כגון שמו, תאריך לידתו והתמונה שלו, כפי שמסר – לצורך המרוץ עצמו: מדידת זמנים, רשימת מסיימים ושירותים נוספים.
 12. רץ מתחייב שלא לתבוע, ומוותר בזאת על כל עילת תביעה בקשר לכל פרסום הקשור בהשתתפותו בספרטניון, בלי לפגוע בכלליות האמור, לרבות פרסום תמונות, סרטונים, שנת לידה, תוצאה אישית, מיקומו בתוצאות המרוץ, וכן ראיונות – לרבות בטלויזיה ופרסום במדיה הדיגיטלית והכתובה, ובכלל זה ירחונים, ספרים ועיתונים.
 13. במקרה של גילוי שימוש בסמים אסורים על פי הוראות ו/או הנחיות ו/או רשימת WADA, ייפסל הרץ ועלול להיפסל לצמיתות מהשתתפות בספרטניון, בהתאם להחלטת מנהל הספרטניון.
  במקרה של שימוש ברור בסמים אסורים כאמור, למנהל הספרטניון הזכות להחליט על תשלום קנס של עד 5,000 ש"ח לארגון הספרטניון על ידי הרץ שנתפס משתמש בסמים כאמור. במקרה כזה ישמשו כספי הקנס לצורכי בדיקות לגילוי סמים אסורים, כאמור.

 14. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הספרטניון ינקוט אפס סובלנות כלפי כל מעשה או ניסיון להשגת תוצאה בניגוד לתקנון, באמצעים בלתי כשרים, בצורה לא חוקית או בצורה לא הגונה.
 15. לספרטניון שמורה הזכות לפסול כל רץ שלא יעמוד בהוראות הספרטניון. 
 16. תנאי הכרחי להשתתפות הוא שליחת הצהרה על בריאות ועל ויתור אחריות לאחר שנחתמה על ידי הרצה/רץ וכן אישור רפואי חתום על ידי רופא.
 17. עלות הרשמה:
  מקצהדמי השתתפות
  מרתון וחצי450 ש"ח
  12 שעות ו-100 ק"מ600 ש"ח
  100 מייל700 ש"ח
  24 שעות750 ש"ח

  התשלום יבוצע באחת הדרכים הנ"ל:

  ü      העברה בנקאית לחשבון ה"ספרטניון" שמספרו 606183, בבנק מזרחי-טפחות, מספר סניף 422 (מפי).

  ü        העברה באמצעות PayPal, בתוספת עמלת 3.5% שגובה האתר מהסכום לתשלום, לדוא"ל: giladk-law@012.net.il

  ü      העברה באמצעות היישומון PAYBOX לטלפון 052-5295551

 18. יש למלא את תנאי ההרשמה לא יאוחר מיום 31.10.22.
 19. במקרה של ביטול הרשמה, עד ליום 31.10.22 יתקבל החזר כספי של 60% מהסכום; במקרה של ביטול כאמור עד ליום 30.11.2022 יתקבל החזר כספי של 40%. לאחר מועד זה לא יתקבל החזר כספי כלשהו.

 20. גיל ההשתתפות בספרטניון הוא 18 לכל הפחות. כלומר כל רצה ורץ שנולדו לפני יום 5.1.2005, יכולים להירשם.
 21. רק אותו רץ שנרשם ואושר, רשאי להשתתף בספרטניון.
 22. מומלץ בחום שכל רצה ורץ ת/יחזיק ביטוח אישי תקף המכסה השתתפות בתחרות ריצה ארוכה.
  ניתן, למי שיש ביטוח תאונות אישיות, להתייעץ עם סוכן הביטוח לגבי הוספת השתתפות בתחרות ריצה ארוכה.
  כמו כן ניתן לרכוש ביטוח שנתי לפעילות גופנית לרבות ריצות ארוכות.
  בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם סוכן הביטוח לגבי אפשרות שריצות ארוכות לא יהיו מוחרגות בביטוח הפנסיה ו/או אובדן כושר עבודה, ככל שיש.
 23. כל משתתף נוטל עליו מראש את מלוא האחריות בכלל, ובנושא בריאותו בפרט, בכל הנוגע לספרטניון, והוא ופוטר בצורה מלאה, מוחלטת ובלתי חוזרת את מארגני הספרטניון וכל מי מטעם הספרטניון, עיריית תל אביב ופארק גני יהושע וכל גורם בכלל הקשור בספרטניון, מכל חובה ואחריות. הרץ מצהיר שהוא בריא בדרך כלל, ושאם יגיע לספרטניון כשהוא לא מאומן מספיק ו/או לא בבריאות גופנית ו/או נפשית טובה ומתאימה לצורך הריצה במקצה אליו נרשם – לא ישתתף בספרטניון.
 24. כל הוראה שבדין המחייבת רץ לבצע בדיקות רפואיות כלשהן, הרץ חייב לבצע וזאת באחריותו הבלעדית והמלאה.
 25. בספרטניון 4 מקצים, ובכל מקצה 30 מקומות, שימולאו לפי סדר הגעת טופסי הרישום באתר. לאחר מילוי מכסת  מקצה – תפתח רשימת המתנה למקצה. אם מקצה לא יתמלא, עד ליום 30.9.2022, רצים מרשימת ההמתנה יוכלו להשתתף על פי מספר המקומות שנותרו פנויים במכסה שטרם התמלאה במקצה האחר, ושני המקצים יסגרו. הן המקצה המכיל יותר מ 30 רצים והן המקצה המכיל פחות מ- 30 רצים. כלומר, למקצה עם רשימת ההמתנה יתווספו המקומות שנותרו מהמכסה במקצה האחר שמכסתו לא מולאה.
  כנ"ל יעשה ביום 31.10.2022.
 26. רצים מחו"ל וכן רצים נוספים לפי שיקול דעת הספרטניון, יוכלו להשתתף, בספרטניון אף מעבר ל- 120 המקומות בארבעת המקצים יחד. בכל מקרה לא יהיו יותר מ-150 רצים בכל רגע על המסלול.
 27. הכניסה לספרטניון היא על בסיס מועד השלמת כל הנדרש להשתתפות:
  א. קבלת אישור רפואי ולרץ מעל 40 40
   כולל ארגומטרי במקרה של רצ/ה מעל גיל 40 במועד הספרטניון (הוראה זו אינה חלה על הרצים מחו"ל);
 28. ב. קבלת טופס הרישום באתר כשהוא מלא (כולל אסמכתה על השגת קריטריון להשתתפות בספרטניון);
  ג. קבלת הצהרת בריאות וויתור
  ד. קבלת אישור תשלום דמי השתתפות;

  עם מילוי מכסה, תיפתח רשימת המתנה.

 29. את האישור על תשלום דמי הרישום,  הצהרת בריאות וויתור אחריות והאישור הרפואי יש להעביר לדוא"ל הספרטניון לא יאוחר מיום 31.10.2020. במקרה של אי מילוי כל התנאים עד למועד הנקוב, ייגרע שמו של הרץ מרשימת המשתתפים, וישובץ במקומו הרץ ששמו הראשון ברשימת ההמתנה.
 30. ריצה קודמת תקנה קריטריון על פי הקבוע בתנאי ההרשמה, ובלבד שבוצעה בשלוש השנים הקלנדריות, שקדמו לשנת הספרטתלון. ביחס למרוץ שיתקיים בינואר 2023, ניתן להציג קריטריון מהשנים 2022-2020.
 31. ערעור או תלונה בקשר לספרטניון יש למסור בע"פ למנהל המרוץ, בהקדם האפשרי מיד עם קיום הטענה ובנוסף בכתב וזאת לא יאוחר משעה לאחר סיום המקצה בו אירע האירוע נשוא הערעור.
 32. למנהל המרוץ האפשרות לשנות את מועד הזינוק ואף לבטלו, על פי שיקול דעתו הבלעדית.
 33. מארגני הספרטניון רשאים לשנות ולהוסיף תנאים וסעיפים בתקנון זה ובכלל, לפי שיקול דעתם הבלעדי. רץ לא יוכל לטעון כנגד שינויים בתקנון, ומוותר מראש על כל טענה כזאת. במקרה של שינוי מהותי, יוכל הרץ לכל היותר לבטל את הרשמתו, אך לא יוכל לטעון כל טענה, למעט טענה להחזר דמי רישום.