Posted on Leave a comment

דחייה של 24 שעות עקב מז”א

עקב תחזיות רבות של מזג אויר קשה במיוחד, החלטנו, לאחר שקילה מרובה לדחות את מועד הספרניון ביום אחד, ליום שישי 10.1.2020 (שעות המרוץ לא השתנו).

מדובר בהחלטה שנלקחה לאחר שיקול דעת רב ונרחב ותוך התייחסות לכל הגורמים וכן לנזקים שיגרמו מקבלת ההחלטה וכן לנזקים שיגרמו אם לא היה מוחלט לדחות את מועד הספרטניון.

אנו מלאי אמונה שדחיית הספרטניון ביום תפגע בכלל הרצים בצורה הקטנה ביותר מבין שאר החלופות שעמדו לדיון, לפני קבלת של החלטת דחיית המועד.